trải nghiệm cái chết

  • Trải nghiệm của con người khi đến gần cái chết Trải nghiệm của con người khi đến gần cái chết
    Người ta thường nói, những người đến gần với cái chết sẽ thấy được rất nhiều điều. Nếu là người tốt, khi hấp hối sẽ được gặp thiên thần áo trắng hay đứng trước đường hầm ánh sáng dẫn tới thiên đường.