treo cổ

  • Những cảm giác cận tử kỳ lạ Những cảm giác cận tử kỳ lạ
    Đại đa số những người trước khi chết đều có những cảm giác kỳ lạ. Kết luận của các nhà khoa học khiến chúng ta vừa cảm thấy sợ hãi vừa muốn tìm hiểu.
  • Những sự thực lý thú về "thần chết" Những sự thực lý thú về "thần chết"
    Các nhà khoa học đã khám phá ra nhiều sự thực lý thú, ít biết về cái chết, ví dụ như người thuận tay trái "đoản thọ" hơn người thuận tay phải,...