truyền dữ liệu

  • 8 phát minh vĩ đại từng bị coi thường 8 phát minh vĩ đại từng bị coi thường
    Không ai có thể phủ nhận tính năng của ti vi, bóng đèn, ô tô hay máy tính..., tuy nhiên, các nhà khoa học từng nhận định sai lầm về vai trò và tầm quan trọng của chúng.