vật liệu xây dựng

  • Xây nhà từ gáo dừa Xây nhà từ gáo dừa
    Sử dụng gáo dừa chế tạo bê tông nhẹ làm vật liệu xây nhà là giải pháp của Nguyễn Tấn Khoa (đang học ThS chuyên ngành xây dựng tại Đại học Sejong, Hàn Quốc).