vệ tinh Alphasat

  • Alphasat đã vào vị trí Alphasat đã vào vị trí
    Vệ tinh viễn thông lớn nhất từ trước đến nay của châu Âu đã sẵn sàng bắt đầu cuộc thử nghiệm quan trọng trước khi chính thức cung cấp dịch vụ.