vệ tinh thế hệ mới

  • Vệ tinh do thám khổng lồ Vệ tinh do thám khổng lồ
    Lầu Năm Góc đang bắt tay thiết kế vệ tinh do thám khổng lồ có thể làm mờ nhạt mọi thiết bị viễn vọng kính lẫn vệ tinh do thám hiện có.