vitamin đến từ vũ trụ

  • B3 - vitamin từ không gian B3 - vitamin từ không gian
    Nghiên cứu mới cho thấy, vitamin B3 trên bề mặt Trái đất phần lớn có nguồn gốc từ vũ trụ, được mang đến địa cầu trên các thiên thạch giàu carbon.