Một số tác phẩm nổi tiếng của danh họa Pablo Picasso

  • 52
  • 12.926

    


Picasso


"Guernica" (1937)


Still Life With Chair Caning (1912)


The Old Guitarist (1903-1904)


Ma Jolie (Woman with Guitar) (1911-1912)


The Poet (1910)


Self-Portrait: "Yo Picasso" (1901)


Self-Portrait (1906)


Self-Portrait (1907)


Portrait of Gertrude Stein (1906)


Portrait of Willhelm Uhde (1910)


Portrait of Ambroise Vollard (1909-1910)


Les Demoiselles d'Avignon (1907)

         

Picasso đã vẽ thuyết tương đối của Einstein?

Theo www.acsu.buffalo.edu & một số website khác

Cập nhật: 04/08/2006
  • 52
  • 12.926

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook