đặc điểm của thú mỏ vịt

  • Sự thật bất ngờ về loài thú mỏ vịt Sự thật bất ngờ về loài thú mỏ vịt
    Thú mỏ vịt là một loài động vật có vú bán thủy sinh đặc hữu miền đông Úc, bao gồm cả Tasmania. Cùng với bốn loài thú lông nhím, nó là một trong năm loài thú đơn huyệt còn tồn tại.