đếm ngược thời gian

  • Khoa học có thể đảo ngược thời gian? Khoa học có thể đảo ngược thời gian?
    Tất cả chúng ta đều biết rõ một điều rằng, mũi tên thời gian luôn luôn hướng về phía tương lai, nhưng các nhà vật lý vẫn luôn gặp khó khăn trong việc giải thích tại sao điều này lại xảy ra?