ảnh viễn thám

  • Việt Nam xử lý thành công ảnh vệ tinh viễn thám Việt Nam xử lý thành công ảnh vệ tinh viễn thám
    Vệ tinh VNREDSat-1 cung cấp ảnh viễn thám có tính năng kỹ thuật tương đương các vệ tinh nhỏ trên thế giới, và có khả năng thay thế một số loại ảnh viễn thám phân giải cao hiện bán trên thị trường.