Bathochordaeus Charon

  • Phát hiện mới về mặt trăng Charon của sao Diêm Vương Phát hiện mới về mặt trăng Charon của sao Diêm Vương
    View "cận cảnh" do NASA công bố hôm qua về mặt trăng lớn nhất của Diêm Vương Tinh cho thấy trên bề mặt Charon xuất hiện nhiều miệng hố nhỏ, những đường kênh ngoằn nghèo cùng một chỗ lõm bất thường - mà ở giữa là một chỏm rộng.