Cướp

  • Cướp nhà băng Cướp nhà băng
    Tên cướp 1 : Tớ với cậu thành lập băng cướp đi. Tên cướp 2 : Được đấy ! Băng cướp lấy tên của tớ nhé !