Casper van Leeuwen

  • Ngao du khắp thế giới nhờ bị ăn thịt Ngao du khắp thế giới nhờ bị ăn thịt
    Hứng thú với những câu chuyện về nhiều con ốc sống được tìm thấy trong phân chim, Casper van Leeuwen ở Viện sinh thái Hà Lan đã cho vịt trời ăn bốn loại ốc biển. Hầu hết trong số ốc này không sống sót được, nhưng 1% số ốc Hydrobia ulvae vẫn sống sót sau 5 giờ nằm trong bụng vịt trời, và được “đi nhờ” tới 300km.