Dó đất đài rộng Balanophora latisepala

  • Những kẻ không diệp lục sống bám ở Việt Nam Những kẻ không diệp lục sống bám ở Việt Nam
    Hầu hết các loài thực vật sống bám thường ở các vùng núi cao, và là những loài thuốc quý trong dân gian. Tuy nhiên số lượng loài rất hiếm gặp đối với ngay cả những nhà nghiên cứu về thực vật.