EML-2

  • NASA xây các bãi đáp cho tàu vũ trụ gần mặt trăng NASA xây các bãi đáp cho tàu vũ trụ gần mặt trăng
    Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang khẩn trương nghiên cứu thiết lập một tiền đồn có người trông nom gần mặt trăng – động thái có thể gây áp lực cho các đối tác quốc tế và các tổ chức nghiên cứu, thương mại.