Frizt Haber

  • Frizt Haber - Kẻ sát nhân nhận giải Nobel Hóa học Frizt Haber - Kẻ sát nhân nhận giải Nobel Hóa học
    Xuyên suốt chiều dài lịch sử của giải Nobel, chưa lần nào Hội đồng thẩm định giải gặp phải sự phản ứng gay gắt của công luận như năm 1919, khi Fritz Haber, người Đức, được trao giải Nobel Hóa học.