Giáo sư Phan Quốc Khánh

  • Việt Nam có 2 viện sĩ toán học mới Việt Nam có 2 viện sĩ toán học mới
    Giáo sư Phan Quốc Khánh và Hoàng Xuân Phú là hai nhà khoa học Việt Nam vừa được Viện Hàn lâm khoa học các nước thế giới thứ ba (TWAS) bầu là viện sĩ trong lĩnh vực toán học.