Jeremy Feinberg

  • Phát hiện ếch da báo Phát hiện ếch da báo
    Các nhà khoa học vừa phát hiện loài ếch mới có tên khoa học là Tree Leopard tại thành phố New York, Mỹ.