Không đi tất

  • Những điều chưa biết về Einstein Những điều chưa biết về Einstein
    Albert Einstein chậm biết nói, thường không đi tất và được nhiều phụ nữ yêu mến là những điều ít biết xung quanh cuộc đời của một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.