Marble Bar

  • Bóng cười là gì và bóng cười nguy hiểm thế nào? Bóng cười là gì và bóng cười nguy hiểm thế nào?
    Bóng cười là khí gây cười, tên hóa học là Đinitơ monoxit hay nitrous oxide, là hợp chất hóa học với công thức N2O. Khi bơm vào bóng bay, gọi là bóng cười (funkyball).
  • Bí ẩn về các đoàn quân quá khứ Bí ẩn về các đoàn quân quá khứ
    Cho đến nay, các nhà địa chất, các nhà sử học, cổ sinh vật học, môi trường học, các nhà nghiên cứu về địa cầu vật lý, các nhà khoa học... đều công nhận rằng trên hành tinh của chúng ta vẫn còn vô số hiện tượng kỳ lạ mà khoa học chưa giải thích được.