Marius Usher

  • Chớ coi thường linh cảm Chớ coi thường linh cảm
    Nhiều người không bao giờ tin vào linh cảm khi ra quyết định, song trên thực tế nó có thể giúp chúng ta đưa ra lựa chọn đúng trong phần lớn số lần quyết định.