Ngồi lâu trước máy tính

  • Ngồi lâu trước máy tính không gây hại cho mắt? Ngồi lâu trước máy tính không gây hại cho mắt?
    Theo các nhà khoa học, cho đến nay, nhiều bằng chứng chứng minh từ 10 tuổi trở đi, đôi mắt của chúng ta sẽ không thể bị tổn thương cho dù nhìn bao lâu vào bất kỳ một vật gì đi nữa (tất nhiên, mặt trời và các đối tượng có thứ ánh sáng tương tự là trường hợp ngoại lệ).