Proxima Centauri

  • Nên tìm kiếm người ngoài hành tinh ở đâu Nên tìm kiếm người ngoài hành tinh ở đâu
    Các nhà khoa học cho rằng chỉ những hành tinh có kích thước tương tự Trái Đất, nằm trong vùng Goldilocks và thỏa mãn một loạt yếu tố khác mới hội đủ các điều kiện cho sự sống phát triển.