Søren Brunak

  • Người hiện đại ít đột biến hơn trước Người hiện đại ít đột biến hơn trước
    Sau khi so sánh các thay đổi về gene di truyền ở hậu duệ nhiều loài linh trưởng, các nhà nghiên cứu phát hiện tốc độ đột biến ở loài người chậm đi kể từ khi tách khỏi linh trưởng.