Simon Conway Morris

  • Người ngoài hành tinh sẽ thống trị trái đất? Người ngoài hành tinh sẽ thống trị trái đất?
    Trong một nghiên cứu mới đây về giả thuyết người ngoài hành tinh: Hoặc chúng ta cô đơn trong vũ trụ hoặc có người ngoài hành tinh nhưng họ sẽ tìm cách thống trị chúng ta để khai thác tài nguyên.