Từ Đạt

  • Gian nan đưa đất sao Hỏa về Trái đất Gian nan đưa đất sao Hỏa về Trái đất
    Các nhà khoa học đang nghiên cứu về khả năng đưa đất từ sao Hỏa trở về Trái đất nhằm phục vụ cho câu trả lời: liệu sự sống có tồn tại ở đây và liệu con người chúng ta có thể tới thăm hành tinh này trong tương lai?