Văn hóa Harappa

  • Cảnh quan văn hóa Ferto/Neusiedler Cảnh quan văn hóa Ferto/Neusiedler
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cảnh quan văn hóa Ferto/Neusiedler của nước Áo là Di sản văn hóa thế giới năm 2001.
  • Cảnh quan văn hóa Wachau Cảnh quan văn hóa Wachau
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cảnh quan văn hóa Wachau của nước Áo là Di sản văn hóa thế giới năm 2000.