bán cầu não trái

  • Chức năng bộ râu của ong mật đối với trí nhớ Chức năng bộ râu của ong mật đối với trí nhớ
    Chúng ta đều biết rằng bán cầu não phải và trái thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Thương tổn ở bán cầu não trái làm suy yếu việc sử dụng và nhận thức ngôn ngữ. Thương tổn ở bán cầu não phải làm thiếu hụt cảm nhận về không gian của thị