cây vả

  • Mối quan hệ cộng sinh giữa cây và kiến Mối quan hệ cộng sinh giữa cây và kiến
    Chúng ta vẫn biết luôn có quy luật đối với những hậu quả không thể lường trước – nếu chúng ta rời bỏ vệ sĩ của mình khi hiểm hoạ đã đi qua thì sau đó sẽ mối đe doạ không khác xuất hiện sẽ làm chúng ta phiền lòng. Một nghiên cứu mới đ&