công cụ do thám

  • Chiến tranh vũ trụ có thể xảy ra? Chiến tranh vũ trụ có thể xảy ra?
    Các nghiên cứu về vũ trụ luôn song hành với giới quân sự, dù các cường quốc chưa công khai ý định biến những phát kiến liên quan đến không gian thành lợi thế chiến trường.