công cụ do thám lai

  • Mắt thần ở độ cao 20.000m Mắt thần ở độ cao 20.000m
    Pháp vừa công bố dự án đóng mới StratoBus, công cụ do thám lai giữa vệ tinh và UAV, sẽ hoạt động trong phạm vi của tầng bình lưu.