công viên quốc gia kruger

  • Công viên quốc gia Chitwan - Nepal Công viên quốc gia Chitwan - Nepal
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Công viên quốc gia Chitwan của Nepal là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1984.