cụ trần đình thăng

  • Anh em cao tuổi nhất Việt Nam Anh em cao tuổi nhất Việt Nam
    Cụ ông 105 tuổi và người em 102 tuổi ở Quảng Trị vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là "cặp anh em cao tuổi nhất" hiện nay.