châu mỹ

  • Nguồn gốc tên gọi châu Mỹ Nguồn gốc tên gọi châu Mỹ
    Tại sao ta lại gọi châu Mỹ là America, chứ không phải là Vespucia? Các nhà khoa học đã nêu câu hỏi này nhiều thế kỷ nay và dưới đây là một cách giải thích mang tính thuyết phục nhất.