chất dẫn truyền thần kinh

  • Sự tồn tại của linh hồn dưới góc nhìn khoa học Sự tồn tại của linh hồn dưới góc nhìn khoa học
    Nhiều nhà tư tưởng tôn giáo từ thời cổ đại tin rằng mỗi người đều có một linh hồn. Quan điểm này được nhà triết học Plato (424 - 348 trước Công nguyên) và René Descartes ở thế kỷ 17 ủng hộ, theo Live Science.