chất sừng

  • Điều chưa biết về móng tay Điều chưa biết về móng tay
    Móng tay là một trong những đặc điểm phân biệt các loài linh trưởng, trong đó có con người, với các loài có vú khác. Chúng thực chất là những chiếc móng vuốt đã được mài mòn.