che dấu sự thật

  • Email giúp lật tẩy người nói dối Email giúp lật tẩy người nói dối
    Để biết một người đang che giấu sự thật, hoặc một người bạn thân không trung thực, mỗi người có thể tìm hiểu cách người đó sử dụng từ ngữ trong email.