di sản thế giới tại Philippines

  • Công viên tự nhiên Tubbataha Reefs Marine Công viên tự nhiên Tubbataha Reefs Marine
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Công viên tự nhiên Tubbataha Reefs Marine của Philippines là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1993.