di sản

  • Tử Cấm Thành - Trung Quốc Tử Cấm Thành - Trung Quốc
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Tử Cấm Thành hay còn được biết đến với tên Cố Cung của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.
  • Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Trung Quốc Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Trung Quốc
    Tổ chức Khoa học Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Lăng mộ Tần Thủy Hoàng của Trung quốc là Di sản văn hóa năm 1987.