epomis

  • Bọ cánh cứng “làm thịt” cóc Bọ cánh cứng “làm thịt” cóc
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv phát hiện, loài bọ cánh cứng Epomis trưởng thành có thể gây rắc rối, thậm chí là ăn thịt loài cóc săn mồi và các loài lưỡng cư.