Video: Bọ cánh cứng "làm thịt" cóc

  • 1,52
  • 3.383

Khi các nhà nghiên cứu đặt con bọ Epomis và cóc vào trong cùng một chiếc thùng, kết quả cho thấy con cóc bị con bọ đánh bại.

Xem video:

Theo Youtube
  • 1,52
  • 3.383

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook