Video: Bọ cánh cứng "làm thịt" cóc

  • 1,52
  • 3.334

Khi các nhà nghiên cứu đặt con bọ Epomis và cóc vào trong cùng một chiếc thùng, kết quả cho thấy con cóc bị con bọ đánh bại.

Xem video:

Cập nhật: 18/10/2011 Theo Youtube
  • 1,52
  • 3.334

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook