ghép thận

  • Hy vọng mới cho người suy thận Hy vọng mới cho người suy thận
    Các nhà khoa học Mỹ cho biết từ thận của một chú chuột thí nghiệm họ đã tái tạo thành công quả thận bằng kỹ thuật sinh học, mở ra hy vọng mới trong việc hỗ trợ và điều trị các bệnh nhân bị suy thận.