giả lập tế bào

  • Giả lập tế bào bằng các tranzito Giả lập tế bào bằng các tranzito
    Sử dụng mạch điện tương tự, chứ không phải là kỹ thuật số, các nhà khoa học có thể dễ dàng xây dựng các mô hình giả lập của các hệ thống sinh học một cách hiệu quả và chính xác.