giải nobel

  • Người Do Thái và giải Nobel Người Do Thái và giải Nobel
    Dường như là, mỗi khi bàn luận về sự thông minh có di truyền không, người ta đều nêu lên dẫn chứng về giải Nobel và người Do Thái.