giới hạn tăng trưởng

  • Các giới hạn tăng trưởng Các giới hạn tăng trưởng
    Nếu thế giới tiếp tục duy trì mức độ phát triển hiện tại thì trong thế kỷ 21, loài người sẽ đi đến giới hạn tăng trưởng và sự sụp đổ là không tránh khỏi.