hệ thần kinh

  • Thành phố - sinh vật sống Thành phố - sinh vật sống
    Một thành phố sinh thái mới đã được quy hoạch ở Bồ Đào Nha, sẽ sử dụng một “bộ não" máy tính trung tâm...