hang trinh nữ

  • Phát hiện dấu tích bến gốm sứ cổ Phát hiện dấu tích bến gốm sứ cổ
    Trong đợt điều tra khảo sát trên Vịnh Hạ Long, Viện Khảo cổ Việt Nam và Ban Quản lý Vịnh Hạ long đã phát hiện dấu tích một bến gốm sứ cổ tại hang Trinh nữ.