kéo dài tuổi thọ

  • Con người có thể sống lâu hơn tới 10 lần? Con người có thể sống lâu hơn tới 10 lần?
    Đã có những bằng chứng cho thấy sự lão hóa có thể không phải một đặc điểm cố hữu của mọi sinh vật, mà là sản phẩm của quá trình tiến hóa của các loài trong môi trường tự nhiên. Chính sự tiến hóa đó có thể “lập trình” sự sống và cái chết cho mọi loài sinh vật, kể cả con người.