kích thước cơ thể

  • Sắp đến thời của rắn khổng lồ Sắp đến thời của rắn khổng lồ
    Đó là cảnh báo của các nhà khoa học từ cuộc nghiên cứu mới: nhiệt độ ấm lên có thể thu nhỏ kích thước động vật có vú và sản sinh những loài bò sát khổng lồ.